Dnes je 3.7.2020   Nepřihlášen | Přihlášení tisk.gif, 0 kB Tisk

Všeobecné obchodní podmínky Tea Mountain Co., pro maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Firma Martin Špimr-Tea Mountain Co., provozovatel internetového obchodu teamountain.cz, se sídlem Hornická 1745, Roudnice nad Labem, IČO 86814605 (dále jen prodávající) deklaruje tímto Obchodní podmínky, které vymezují vztah mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné. Učiněním objednávky kupující stvrzuje přijetí těchto Obchodních podmínek

 
 

Jak nakupovat

 
 

Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku na kartě každé položky. Košík se Vám zobrazí po vložení první položky na horní liště pod obrázkem. Dále můžete pokračovat ve výběru. Po ukončení výběru klikněte na košík (v liště pod obrázkem). Košík můžete buď vysypat nebo přejít k objednávce. Zvolte způsob platby a doručení a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva s podklady pro platbu, či potvrzení objednávky dobírkou. (pokud mail nepřijde stala se chyba a prosím objednejte znovu)

 
 

Objednávka, kupní smlouva

 

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, která vzniká dodáním zboží. Prodávající si vyhrazuje právo ověření platnosti a dalšího potvrzení objednávky či finanční zálohy. Storno či změnu objednávky lze provést e-mailem, a to vždy do 24 hodin od jejího zadání.

 

Předmět smlouvy

 

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce, jehož popis je přímo v kupní smlouvě nebo v rámci webového katalogu. Kupující si může před objednáním vyžádat doplňující informace.

 

Odeslání zboží

 

Zboží je zasíláno nejpozději každý první pracovní den v následujícím týdnu prostřednictvím České pošty, a.s. Při jiné formě úhrady než dobírkou expedujeme zboží první pondělí po připsání celé částky na náš účet. Každá zásilka obsahuje daňový doklad.

 

Cena, platba

 
 
 
 
 

Ceny v e-shopu jsou kompletní (nejsme plátci DPH).
Poštovné a balné (včetně DPH):
a) při celkovém odběru do 500g: 103,-Kč + 25,-Kč na dobírku; 56,-Kč + 25,-Kč při platbě převodem
b) při celkovém odběru do 800g: 103,-Kč na dobírku; 56,-Kč při platbě převodem
c) při odběru nad 800g při maloobchodním odběru a 1 kg při velkoobchodním odběrupoštovné a balné neúčtujeme

 

Reklamace dopravních služeb

 

Při převzetí zásilky zkontrolujte neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud zjistí kupující zjevné vady (např. poškozený obal), zásilku zásadně nepřebírá a vyžádá si sepsání Zápisu o škodě. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky.

 

Reklamace

 
 
 
 

Zásilky můžete reklamovat z následujících důvodů:
- zboží je poškozené
- zboží je nekompletní
- zboží je jiné než objednané

 

Reklamační řád

 

I. Kupující je povinen zásilku bezodkladně po doručení prohlédnout.

 

II. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při běžném ohledání zásilky (nedestruktivních metody a správné zacházení při ohledání zásilky či zboží).

 

III. Případné zjištěné neshody musí být bezodkladně sděleny prodávajícímu do 2 dnů (rozdíl množství, záměna zboží..), jiné vady které nebylo možné zjistit bezprostředně je kupující povinen sdělit prodávajícímu okamžitě poté, kdy tyto mohly být zjištěny.

 

IV. Oznámení o neshodách musí být provedeno písemně, s popisem neshody a jeho součástí musí být doklad o koupi (kopie) i uplatňovaný nárok dle bodu V.

 
 
 
 
 

V.
- odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
- dodání chybějícího množství zboží
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

 

VI. Reklamace je vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30ti dnů ode dne písemného doručení prodávajícímu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

 

Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) a nabývá účinnosti 27.1.2008.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Dle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst.8 téhož ustanovení.

 

1.      je nutné zaslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy, tak aby toto bylo doručeno nejpozději 14. den po převzetí zboží (e-mail, dopis ...)

 

2.      je nutné zaslat odesílateli neprodleně nepoškozené zboží zpět, nikoli však dobírkou (zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět). Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, bez známek užívání či opotřebení, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zásilku doporučujeme pojistit.

 

3.      po kontrole zboží a jeho bezvadnosti vystaví prodávající dobropis a tento zašle kupujícímu k potvrzení

 

4.      peníze, vyjma poštovného, budou zaslány kupujícímu (nebo na jeho účet) ve lhůtě 10 dnů od obdržení potvrzeného dobropisu

 

5.      prodávající má právo pouze na náhradu nákladů skutečně vynaložených na vrácení zboží, pokud tyto náklady vzniknou a prodávající je schopen tyto prokázat

 

 Dle ust.§ 53, odstavce 8 Občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

 

2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

 

3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 

4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 

5) na dodávku novin, periodik a časopisů

 

6) spočívající ve hře nebo loterii

 

Ochrana osobních údajů

 

Používáním internetového obchodu www.teamountain.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou výhradně v rozsahu zákona o ochraně osobních údajů tzn. že jsou důvěrné a neposkytujeme je žádnému dalšímu subjektu.

 

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem).