Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Tea Mountain. Obchod provozuje Martin Špimr, se sídlem Horovo náměstí 3, 186 00 Praha 8, IČ: 86814605
Obchodní podmínky jsou závazné pro prodávajícího i kupujícího, zadáním objednávky a případnou registrací kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel (podnikatel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Dodavatel zboží je označován jako prodávající , odběratel je označován jako kupující.
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě on-line objednávky odběratele.
Možnost vstupu do velkoobchodní nabídky:
Pro registrované subjekty, které mají vlastní IČO a podnikají v oboru nákup a prodej čaje poskytují služby gastronomii či skupinu čajových zákazníků, kteří objednávají čaj ve větším než malém množství (podmínky se dojednávají individuálně – kontaktujte nás).
Pro velkoobchodní přístup se  Kupující zaregistruje do obchodní sekce a odešle žádost o přidělení velkoobchodního přístupu, který je mu po posouzení Prodávajícím buď přidělen nebo odmítnut.
Způsob platby a dopravy.
1. Kontaktní údaje prodávajícího
Název:  Martin Špimr
Sídlo/bydliště:  Horovo náměstí 3, 18000 Praha 8, IČ: 86814605
DIČ: CZ7503112705
Telefon: 605851962 Email:  info@teamountain.cz
Adresa provozovny: Obchod s čajem Tea Mountain, Křižíkova 488/115, 18600 Praha 8
Provozní doba internetového obchodu:  nonstop
Provozní doba provozovny: celý týden od 11 – 20 hod
2. Informace
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
 • Platba dobírkou
 • Platba předem bankovním převodem
 • Platba kartou přes systém Paypal
 • Platba přes systém Paypal
 • Platba hotově při osobním převzetí v obchodě s čajem Tea Mountain, Křižíkova 488/115, 18600 Praha 8
Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Souhlasem s obchodními podmínkami kupující zároveň souhlasí se zasláním elektronického dokladu.
3. Doručování zboží
Objednávky vyřizujeme ihned, ve výjimečných případech nejpozději však do tří pracovních dnů.
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Cena a způsob doručení
 • odběr maloobchodní po ČR do 2000,- CZK bez DPH/zásilka; poštovné 125 Kč
 • odběr maloobchodní po ČR za 2000,- CZK bez DPH a více /zásilka; náklady na dopravu nese Prodávající
 • odběr maloobchodní po SR do 3000,- CZK bez DPH /zásilka; poštovné 145 Kč
 • odběr maloobchodní po SR za 5000,- CZK bez DPH a více /zásilka; náklady na dopravu nese Prodávající
 • min. odběr velkoobchodní po ČR do nominální váhy 1 kg/zásilka; poštovné dle zvolené možnosti
 • (nominální váhu stanovuje kupující u jednotlivého zboží a v případě čaje typu Assam CTC se liší od faktické váhy zboží)
 • velkoobchodní objednávky nad 1 kg nominální váhy/zásilka; náklady na dopravu nese Prodávající
 • velkoobchodní objednávky do SR 2500,- CZK bez DPH/zásilka; poštovné 200 Kč
 • velkoobchodní objednávky do SR od 2500,- do 5000 CZK bez DPH/zásilka; poštovné 100 Kč
 • velkoobchodní objednávky do SR  5000 CZK a více bez DPH/zásilka; náklady na dopravu nese Prodávající
 • při objednávce čajového nádobí je u maloobchodních objednávek do 2000,- CZK a velkoobchodních objednávek poštovné navýšeno o 25 Kč za službu „křehce“ + poštovné dle zvolené možnosti
 Způsob Platby
 • Platba dobírkou (30 Kč)
 • Platba předem bankovním převodem v CZK na účet 2200666690/2010 (0 Kč)
 • Platba předem bankovním převodem v EUR na účet CZ2420100000002700156259 (0 Kč)
 • Platba kartou přes systém Paypal (0 Kč)
 • Platba přes systém Paypal (0 Kč)
 • Platba hotově při osobním převzetí v obchodě s čajem Tea Mountain, Křižíkova 488/115, 18600 Praha 8 (0 Kč)
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
5. Práva a povinností z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
6. Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
7. Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu Tea Mountain prohlašuje, že neposkytne vaše osobní údaje v jakékoliv podobě třetím stranám a že se řídí zákonem číslo 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání, slouží výhradně pro naši interní potřebu a k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o vymazání svých osobních údajů z naší databáze.
V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás, prosím, kontaktujte na adrese info@teamountain.cz.